شفاخانه کریمی میدیکل کمپلکس (KMC) با آرایه خدمات استندر و داشتن بستر های ساده و VIP،VVIP، وارد مردانه و زنانه،ICU(بخش مراقبت های جدی)، عملیات خانه های جدا گانه با مجهز ترین تجهیزات طبی و داکتران مجرب و متخصص ونیز تیم داکتران جراح طبقه اناث معاینه تلویزونی توسط داکتران متخصص اناث ، به طور 24 ساعته در خدمت شما هموطنان عزیز قرار دارد.

کریمی میدیکل کمپلکس (KMC)

تداوی با لبخند 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *