به ویب سایت شفاخانه کریمی میدیکل کمپلکس (KMC) خوش آمدید: در این سایت شما می توانید اطلاعات مربوط به خدمات ما، داکتران ، موقعیت ، شماره تماس با ما وغیره معلومات مربوط به شفا خانه را دریافت نماید.

شماره های تماس با ما: 0792822020، 0783259090

فیسبوک : KarimiMedicalComplex

ایمیل :kmc.complex@gmail.com

آدرس: پل سرخ کارته سه کابل افغانستان

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *